Gå til innholdet

Informasjon om paraidrett til våre klubber

Vi ønsker at bryting og håndbak skal være inkluderende og for alle. Vi håper at mange av våre medlemsklubber tar oppfordringen med å skape bryteglede for mennesker med en funksjonsnedsettelse.

Hvordan komme i gang med et paratilbud i din klubb?

Det finnes flere måter å tilrettelegge for utøvere med en funksjonsnedsettelse, og ulike måter å organisere idrettstilbudet på. God tilrettelegging er avgjørende, slik at aktiviteten tilpasses den enkeltes behov og forutsetninger. Det finnes ingen fasit på hvordan tilrettelegging av aktivitet bør eller skal være. Graden av tilrettelegging avhenger av utøveren man skal tilrettelegge for.

Noen tips til klubber som ønsker å tilby bryting og håndbak for alle:

 • Opprett dialog og samarbeid med parakonsulenten i Norges Bryteforbund og rådgiveren for paraidrett i din idrettskrets.
 • Ha et styremedlem med ansvar for paraidrett
 • Forankre paraidrett i planverk
 • Kartlegg og hent inspirasjon fra fremgangsmåten til andre klubber som har etablert et paratilbud. Er det noen tips og erfaringer din klubb kan lære av i oppstarten?
 • Lag en plan for hvordan dere møter nye utøvere
 • Sjekk at treningslokalet er egnet for målgruppen dere skal tilby aktivitet for (eks. heis, HC-toalett, signalteip o.l.)
 • Oppfordre trenere/ledere til å delta på kompetansehevende tiltak for paraidrett.
 • Synliggjør tilbudet. Ha informasjon om paratilbudet lett tilgjengelig på hjemmeside og sosiale medier, og bidra til at tilbudet blir synliggjort i lokale medier.
 • Søk støtte- og tilskuddsordninger ved behov

Se også informasjon om oppstartsmøte og rekrutteringstiltak på denne siden: Rekruttering til paraidretten

Organisering i idrettslaget

Et idrettstilbud for mennesker med funksjonsnedsettelse kan organiseres på mange måter. Tilrettelegging er viktig for alle, slik at aktiviteten er tilpasset den enkeltes behov og forutsetninger. Klubben må i samarbeid med den enkelte finne frem til den mest hensiktsmessige modellen for organiseringen av tilbudet. Som alle andre, er det viktig at utøverne med en funksjonsnedsettelse kan føle tilhørighet og tilknytning til sin klubb.

Eksempler på ulike måter å organisere tilbudet på:

 • Individuell deltakelse
  Utøveren med en funksjonsnedsettelse deltar i en aktivitet som allerede eksisterer i klubben, og det legges ikke opp til spesielle tilpasninger.

 

 • Parallell felles aktivitet
  Her legges det til rette for at en gruppe parautøvere deltar med egen trener på et tilpasset nivå. Samtidig trener også andre utøvere på sitt nivå.

 

 • Eget paratilbud
  Dette er et tilbud hvor mennesker med funksjonsnedsettelse har et eget tilbud innenfor en gruppe i idrettsklubben. Dette kan være aktuelt der en klubb har flere utøvere på noenlunde samme nivå. Selv om tilbudet gjennomføres som et eget tilbud, er det viktig å ha felles tilknytningspunkter og at aktivitetene utøves på samme arena.
Ressurssider og kurs
Mange trenere kan ha en usikkerhet rundt inkludering av parautøvere, ikke fordi de ikke vil eller synes det er viktig og riktig, men fordi de ikke føler seg trygge og kunnskapsrike nok. Hver enkelt utøver må trenes ut i fra sine forutsetninger, med tilhørende tilpasninger. Dette er ikke annerledes i paraidretten, men det er kanskje noen nye utfordringer og muligheter som man ikke tidligere har møtt som trener. Det er derfor viktig å være nysgjerrig og utforskende sammen med sine utøvere, og at klubben legger til rette for at trenerne får kurs. Jobben som trener kan i større grad føles tryggere og mer interessant dersom man har kompetanse. Kurs, ressurssider og erfaringsutveksling kan benyttes i det kompetansehevende arbeidet:

Hvis din klubb er interessert i å lære mer om paraidrett, og har spørsmål eller innspill, blir vår parakonsulent glad for å høre fra dere!

Emilie K. Kristiansen

Emilie K. Kristiansen

Parakonsulent