Gå til innholdet

Seksuell trakassering og overgrep

 

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten.
Norsk idrett har nulltoleranse for en hver form for diskriminering og trakassering.
Dette betyr at det alltid skal reageres på slike handlinger.

 

Hva er seksuell trakassering og overgrep?

 • Seksuell trakassering er seksuell oppmerksomhet som er uønsket og plagsom for den det rammer.
 • Seksuelle overgrep er seksuelle handlinger utført mot noen som ikke gir eller er i stand til å gi samtykke.

Følgende retningslinjer gjelder i hele norsk idrett:

 

 1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.
 2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.
 3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.
 4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering på en negativ måte.
 5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.
 6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen.
 7. Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.
 8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet.
 9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.
 10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen/idrettsmiljøet.
 
 
Informasjon til idrettslagene

 

Hvordan varsler du, om du har opplevd eller mistenker seksuell trakassering eller overgrep?

Hvordan håndterer du saker som gjelder seksuell trakassering?

 

 
Hvem bør varsle?

 

 • Enkeltpersoner som selv har opplevd trakassering eller overgrep i idrettssammenheng
 • Enkeltpersoner som vet om eller har mistanke om seksuell trakassering eller overgrep i idrettssammenheng

Hvis forholdet gjelder klubb skal i utgangspunktet varselet sendes dit, med mindre spesielle forhold tilsier at det ikke er mulig. Da kan du enten be NBF om råd, eller sende varselet dit.

 

 
Varsling til Bryteforbundet

 

Hvis du opplever noe i norsk bryting som ikke er i tråd med vårt verdigrunnlag, så ønsker vi at du varsler oss. Dette gjelder også andre kritikkverdige forhold, brudd på alminnelig lovgivning, økonomiske misligheter, korrupsjon, eller forhold som utgjør en fare for personers liv og helse.

Varsel om forhold som gjelder NBF senes til Generalsekretær

Varselet behandles av en kvinnelig og en mannlig representant fra styret i NBF i samarbeid med NIF fagpersonell.
Vi behandler alle varsler seriøst og fortrolig. Det betyr at identiteten til varsler og personer/hendelser det er varslet om, ikke skal gjøres kjent for flere enn det som er nødvendig for den videre behandling av saken.

Ved saker som omhandler seksuell trakassering og overgrep følger vi NIFs Veileder for håndtering av saker som gjelder seksuell trakassering og overgrep.

 

Varsling i NIF

 

 

Ved varsel som gjelder NIF og ansatte i NIF benyttes Nifs varslingskanal:

https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/varslinger-i-norges-idrettsforbund/