Gå til innholdet

Trenerutdanning

Trenerutdanningen i bryting følger rammeverket som er felles for norsk idrett.
Dette rammeverket heter trenerløypa.

Tanken bak er: Bedre trenere – Bedre aktivitet – Bedre utøvere.

Norsk bryting tilbyr trenerutdanning for trener 1 og trener 2.
Videre i utdanningsløpet tilbyr bryting trener 3 og trener 4 via Olympiatoppen.

Våre kurs er oppdaterte og er interaktive, der refleksjon over trenerrollen står sentralt.

Treneren er ofte den første personen som nye medlemmer møter.
Dette innbærer et stort ansvar for å skape trygghet, inkludere medlemmer og bevare medlemmer i klubben.
Det å være trener i norsk bryting er en utrolig givende oppgave, og også noe man bør være stolt av.

En trener bør på lik linje som en utøver, ha ambisjoner om å utvikle seg.
Både for å ta vare på medlemmene sine og for å utvikle dem sportslig.

Resultater kommer først etter systematisk god jobbing over tid.

Les om trener 1
Beskrivelse:

Trener 1 er i sin helhet rettet mot barn- og ungdom der blant annet forståelsen av hvordan disse målgruppene fungerer med tanke på treningsadaptasjon og sosialiseringsprosessen med påfølgende konsekvenser for trenerrollen sett i forhold til målgruppen.

Trener 1 skal gi treneren grunnleggende kunnskap om hva det innebærer å være trener. Det blir tatt utgangspunkt i barn- ungdoms utvikling både pedagogisk, biologisk og prestasjonmessig. Denne inngangsvinkelen danner grunnlaget for forståelsen av hvordan trening systematisk bør bygges opp for unge utøvere.

Trener 1 består av 45 undervisningstimer (á 45min) fordelt på 2 kurshelg (Trener 1 Del 1 og Del 2) og noen e-læring mellom delene. I tillegg må det gjennomføres 45 undervisningstimer praksis i egen klubb som skal loggføres og blir nærmere forklart under kurset.

I Del 1 belyses trenerrollen, treningslære og -planlegging.

Del 2 går litt dypere inn i temaene, samt vekst og modning og skadebehandling og -forebygging.

Tid: 17:00 – 15:00
Forkunnskaper: Gjennomført Bryting – trener 1 – del 1
Målgruppe: Trenere for barn og unge
Læringsmål: Kurset skal gjøre treneren i stand til å: – gi en innlæring av grunnleggende tekniske og taktiske ferdigheter. – Utvikle, fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for utøvere på begynnernivå, og å ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø.
Timer med lærer, teori: 20 timer
Les om trener 2
Beskrivelse:

Trener 2 – kurset retter seg mot trenere som arbeider med barn- og ungdom. Kurset er for alle trenere som ønsker å utvikle seg videre som trener.

Kurset bygger videre på Trener 1.

Trener 2 kurset består av:

– 3 helger tilsammen (75 timer)

– E-læring (3 moduler): Ren Utøver, Idrettsernæring og spiseforstyrrelser

– Praksis i egen klubb (75 timer)

På kurshelgene vil man gå dypere inn på trenerrollen, treningsplanlegging, ungdomstreneren, styrketrening, biomekanikk, utholdenhet, hurtighet, bevegelighet, teknikk og læring, motivasjon, et coachende læringssyn, kommunikasjon, mestringsforventninger, målsetting, relasjon, bryting og skader og skadeforebygging i bryting.

Tid: 17:00 – 16:00
Forkunnskaper: Bestått Trener 1
Målgruppe: Trenere i barne og ungdomsidretten med noen års erfaring som trener.
Læringsmål:

Treneren skal tilegne seg kunnskap rundt trenerrollen slik at den skal kunne ha ansvar for en treningsgruppe, skal kunne planlegge og gjennomføre treningen med et sterkt deltager- og mestringsfokus.

 

IDRETTSFAGLIG

Videreutvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper, samt tekniske/taktiske ferdigheter for egne utøvere/lag. Være i stand til å planlegge, lede, evaluere og justere trening i et langsiktig perspektiv. Kjenne til de vanligste idrettsskadene i din idrett og kunne de viktigste prinsippene for forebygging og opptrening av slike skader. Ha grunnleggendekjennskap til kosthold for idrettsutøvere. Ha kjennskap til ulikhetene mellom kvinnelige og mannlige utøvere og være i stand til å tilpasse treninger etter dette. Ha kjennskap til idrettens retningslinjer for anti-doping. Ha en helhetlig forståelse av idrettens egenart (didaktikk). Ha dypere kunnskap innen funksjonell anatomi, fysiologi og biomekanikk relatert til egen idrett.

 

PEDAGOGISK

Være en utviklingsorientert og prosessfokusert trener og veileder i trenings- og konkurransesituasjoner. Videreutvikle pedagogiske egenskaper med utgangspunkt i prinsippene fra trener 1. Observere og ta tak i ulike problemer som kan oppstå i treningsgrupper eller i forbindelse med enkelte utøvere, ledelse og foreldre. Utarbeide enkle målsettinger og handlingsplaner i samarbeid med utøverne. Utvikle en treneratferd som møter utøvernes behov. Være i stand til å tilpasse kommunikasjon med ulike utøvere. Være i stand til å tilpasse treningen på en måte som skaper ønsket utvikling (for eksempel erfaringsbasert læring), også for personer med nedsatt funksjonsevne. Kunne utføre kompetanseanalyse på egen trenerrolle.

ORGANISATORISK

Ha kjennskap til klassifisering innen idrett for funksjonshemmede. Lede aktivitet og utvikle utøvere ut fra trenerens avtale med klubben, klubbens overordnede mål, visjon og virksomhetsidé. Ha kjennskap til idrettens regelverk og retningslinjer for den aktuelle idretten. Kjenne til støtteordninger fra klubb, region og forbund.

Timer med lærer, teori: 20 timer