Gå til innholdet

Oppdaterte koronavettregler fra 26. juni

Endring: Fjernet stengte garderober og styrkerom

Smittevern veilederen for idretten har nå åpnet opp for kontakt for utøvere til og med fylte 19 år.

Ny veileder: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19

Barneidretten til og med 19 år:

 • Det er fortsatt en begrensning på gruppe størrelse på maks 20 personer.
 • Hvis lokalet er stort nok kan det være flere slike grupper tilstede når det er klart adskilt fra hverandre.
 • Unntak fra en-metersregelen: «Idretter med tett en til en kontakt mellom utøverne, slik som kampsport, bryting pardans mv., kan gjennomta treninger så lenge antall treningspartnere begrenses til et fåtall faste partnere.»
 • Den generelle anbefalingen om minst 1 meters avstand vil fortsatt gjelde i pauser og før/etter aktivitet uavhengig av tiltaksnivå.
 • En viktig forutsetning for å åpne for tettere kontakt mellom personer under trening innen organisert idrett på gult tiltaksnivå er at man sørger for god oversikt over grupper slik at kontaktsporing er mulig dersom det blir aktuelt.
 • Derfor anbefales det å begrense gruppestørrelse og hovedsakelig trene med eget lag/faste treningspartnere.
 • Man kan ha de samme gruppene i en eller to uker av gangen før man bytter personene i gruppene slik at man får litt utskifting og forandring for deltakerne. Endring av grupper kan gjennomføres etter et opphold i aktiviteten på minst to dager (for eksempel etter en helg).

For de over 19 år gjelder det fortsatt en avstand på 1 meter.

Det er fortsatt slik at nærkontakt ikke er tillatt. 20 personer – 1 meter.

Det viktigste hva gjelder bruk av utstyr:

 • Det er mulig for flere grupper à 20 personer å oppholde seg på samme treningsareal samtidig. Det er da en forutsetning at treningsarealet er av en slik art at gruppene kan holdes adskilt under hele økten samtidig som man kan holde minst 1 meters avstand innen hver gruppe.
 • Også for bruk av felles matter, sparke-/slagputer eller liknende utstyr gjelder samme anbefalinger som angitt over. Så lenge hygienerådene over følges, kan baller/utstyr benyttes umiddelbart av andre personer/lag/grupper.

 

De viktigste prinsippene i å sikre smittevernet er:

 1. Syke personer skal holde seg hjemme
 2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 3. Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer

Klubben må ha en ansvarlig tilstede som sørger for at reglene overholdes, og som har oversikt over hvem som er tilstede. Dette vil hjelpe til med smittesporingen hvis det bryter ut smitte.

Matter og felles utstyr må vaskes før og etter bruk.

Vær kreative, skap god trening, men overhold smittevernreglene!

Det er opp til den enkelte klubb å vurdere om den alternative aktiviteten man tenker å gjennomføre er innenfor reglene som gjelder, sette seg inn i regelverket og ha ansvar for den aktiviteten de gjennomfører. Det er også store lokale forskjeller i den kommunale reguleringen av hvilke idrettsanlegg som er åpne, så alle må sjekke med sine lokale kommuner om det er særregler som gjelder for dem.

Nyttige linker:

NIFs smittevernveileder
NIFs teamside Korona

Under følger de fellesidrettslige anbefalingene fra NIF, som er utarbeidet i samråd med Helsedirektoratet:

 

Organisasjonsleddet må følge anbefalingene fra offentlige myndigheter

 • Alle typer idrettsaktiviteter må utføres på en måte som sikrer at Helsedirektoratets anbefalinger om avstand mellom personer og samling i gruppe overholdes.
 • Det skal ikke utøves idrettsaktivitet og treninger hvor mer enn 20 personer samles i gruppe og fysisk avstand mellom personer på minst 1 meter ikke kan overholdes.
 • Det skal ikke utøves idrettsaktivitet som innebærer risiko for smittespredning på grunn av bruk av felles utstyr eller garderober.

 

Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter

 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.
 • Personer som ikke følger de instruksjoner organisasjonsleddet gir for utøvelse av aktiviteten.

 

Ved tilrettelegging og utøvelse av all idrettsaktivitet gjelder følgende:

 • Det må sikres at utøvere og øvrige deltakere til enhver tid holder minst 1 meter avstand.
 • Aktivitet med fysisk kontakt er ikke tillatt.
 • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med krav og anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter og særidrettslige koronavettregler.
 • Dersom det skal benyttes toaletter må det være gode rutiner for hyppig renhold.
 • Ved kiosksalg eller servering må helsemyndighetenes smittevernstiltak følges, og det bør oppfordres til bruk av kontantløse betalingsløsninger.
 • Deltakerne skal ikke dele utstyr dersom dette innebærer risiko for smittespredning.
 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.
 • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.
 • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.